Verzending

1. Earth Matters Shop bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de koper bijzondere vervoerswensen heeft, komen eventuele extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven straatadres van de koper afgeleverd.

2. Earth Matters Shop levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan wordt uiterlijk binnen drie werkdagen na de acceptatie van de bestelling een bericht verzonden. De koper heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na dagtekening van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.

3. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Indien een product is uitverkocht en niet meer leverbaar zal komen, zal dit per e-mail aan koper worden vermeld.

4. Leveringen vinden plaats op het moment van in ontvangstname door (of namens) de koper op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5. Earth Matters Shop behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

6. Ondanks alle zorgvuldigheid die Earth Matters Shop bij bestellingen in acht neemt, kan het voorkomen dat een bestelling onvolledig wordt geleverd. De koper is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Als dat gebeurt wordt de levering op kosten van Earth Matters Shop aangevuld of opnieuw gedaan.

7. Bij leveringen naar het buitenland kunnen afwijkende leveringsvoorwaarden gelden. Deze zijn op de website aangegeven.

8. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Earth Matters Shop hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Retournering

1. Bij de aankoop van producten heeft koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk te geschieden. De koper krijgt, naar keuze, zijn geld terug of een ander product.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en een kopie van de betreffende factuur aan de ondernemer retourneren, conform de door Earth Matters Shop verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zegels op producten als o.a. cd’s, dvd’s dienen niet verbroken te zijn.

3. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de beschrijving in de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 6 maanden na ontvangst door de koper.