1. Algemeen

1.1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Earth Matters Shop en op alle met Kopers van producten van Earth Matters Shop gesloten overeenkomsten, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.1.2 Uitleg gebruikte termen:
Koper: hij of zij die een product koopt op de website van Earth Matters Shop.
Leverancier: hij of zij die product(en) aanbiedt op de website van Earth Matters Shop.
Product of artikel: datgene dat in materie of als dienst op de website van Earth Matters Shop wordt aangeboden.
Earth Matters Shop: eigenaar van de website Earth Matters Shop, fungeert als intermediair tussen Koper en Leverancier. Zie ook paragraaf 17.
Daar waar hij staat, kan tevens zij worden gelezen.

1.2 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen Earth Matters Shop en consument, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

1.3 Earth Matters Shop behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Door het gebruik van de internetsite van Earth Matters Shop en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.4 Naast deze Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven deze Voorwaarden.

1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Earth Matters Shop is ingestemd.

1.6 Earth Matters Shop is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Het aanbod, bestellen en tot stand komen overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Earth Matters Shop de bestelling heeft geaccepteerd en de betaling heeft ontvangen en dit door een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is bevestigd naar het door Koper opgegeven e-mail adres.

2.2 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Earth Matters Shop in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden afgehandeld.

2.3 Koper en Earth Matters Shop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de Voorwaarden in artikel 2.1 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Earth Matters Shop gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven enzovoort, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk door Earth Matters Shop (weer)gegeven of gedaan. Earth Matters Shop garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Bij afwijkingen mag door Koper gebruik gemaakt worden van de 100% tevredenheidsgarantie.

2.6 Aanvullende voorwaarden evenementen Orongo

Een aanmelding voor een evenement (workshop, cursus, lezing, opleiding, congres, retraite, etc.) is definitief als de betaling heeft plaatsgevonden en de deelnemer de factuur heeft ontvangen
Aan een plaatsing op een eventuele reservelijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Als er binnen 48 uur voor de aanvangstijd van het evenement geboekt wordt, dient het betalingsbewijs naar het evenement meegenomen te worden
Switchen naar een ander evenement voor 28 dagen van de aanvang van het geboekte evenement kan tegen vergoeding van de werkelijke betalingskosten*.
Bij de wens om te switchen binnen 28 dagen voor het evenement wordt conform de annuleringsvoorwaarden voor evenementen gehandeld.
Als je graag mee wilt doen en niet in een keer kunt betalen, is er een betalingsregeling mogelijk. Neem hiervoor contact op met Orongo.
* Betalingskosten zijn afhankelijk van de betalingsmethode, het loopt van € 0,49 voor iDeal betalingen tot 3,75 % bij sommige creditcards.

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de website van Earth Matters Shop zijn de actuele prijzen uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (btw), maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie.

3.2 Indien de Koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de Koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.

3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite en in de order vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

4. Betaling

4.1 Betaling geschiedt middels de op de website opgevoerde betalingsmethoden op nader op de website uiteengezette voorwaarden.

4.2 Bij het afhandelen van betalingen op de internetsite maakt Earth Matters Shop gebruik van MultiSafePay. Met deze methode kunnen Kopers gebruik maken van betaling via iDEAL en betaling via creditcard.

4.2.1 Via iDEAL. Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.

4.2.2 Via creditcard (Visa, MasterCard en American Express). U kunt uw creditcardgegevens – via onze beveiligde SSL procedure – veilig invoeren en wij zorgen samen met uw creditcardorganisatie voor een correcte afhandeling.

4.3 In het geval door Earth Matters Shop een specifieke betalingstermijn is genoemd, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook met een minimum van Euro 100,-, die Earth Matters Shop als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. Earth Matters Shop kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Earth Matters Shop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Earth Matters Shop bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de Koper bijzondere vervoerswensen heeft, komen eventuele extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven straatadres van de Koper afgeleverd.

5.2 Earth Matters Shop levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan wordt uiterlijk binnen drie werkdagen na de acceptatie van de bestelling een bericht verzonden. Koper heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na dagtekening van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.

5.3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Indien een product is uitverkocht en niet meer leverbaar zal komen, zal dit per e-mail aan koper worden vermeld.

5.4 Leveringen vinden plaats op het moment van in ontvangstname door (of namens) de Koper op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.5 Earth Matters Shop behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

5.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die Earth Matters Shop bij bestellingen in acht neemt, kan het voorkomen dat een bestelling onvolledig wordt geleverd. De Koper is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Als dat gebeurt wordt de levering op kosten van Earth Matters Shop aangevuld of opnieuw gedaan.

Bij leveringen naar het buitenland kunnen afwijkende leveringsvoorwaarden gelden. Deze zijn op de website aangegeven.

5.7 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Earth Matters Shop hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

6. Herroepingsrecht bij levering van producten

6.1 Bij de aankoop van producten heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk te geschieden. De Koper krijgt, naar keuze, zijn geld terug of een ander product.

6.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en een kopie van de betreffende factuur aan de ondernemer retourneren, conform de door Earth Matters Shop verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zegels op producten als o.a. cd’s, dvd’s dienen niet verbroken te zijn.

6.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de beschrijving in de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 6 maanden na ontvangst door de Koper.

6.4 Annuleringsvoorwaarden evenementen Orongo

Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van de workshop worden alleen de werkelijke betalingskosten in rekening gebracht*. Het bedrag dat voor het evenement is betaald zal na aftrek van de betalingskosten worden geretourneerd.
Bij annulering tussen 28 dagen en 7 dagen voor aanvang van de workshop zal er 25% van het betaalde bedrag voor het evenement in rekening worden gebracht.
Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop is geen restitutie mogelijk.
Alle evenementen vinden plaats onder voorbehoud van voldoende deelname. Mocht een evenement geen doorgang vinden, dan wordt de deelnemer hiervan uiterlijk 5 dagen voor aanvang op de hoogte gesteld.
Bij het niet kunnen verschijnen op een workshop waarvoor een deelnemer zich heeft aangemeld, kan zonder bijkomende kosten iemand anders de plaats innemen.
* Betalingskosten zijn afhankelijk van de betalingsmethode, het loopt van € 0,49 voor ideal betalingen tot 3,75 % bij sommige creditcards.

7. Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van heen- en terugzending voor zijn rekening.

7.2 Indien Koper een bedrag betaald heeft, zal de leverancier dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

8. Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Indien Koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Earth Matters Shop alleen worden uitgesloten indien Earth Matters Shop dit duidelijk heeft vermeld, zoals hier in de algemene voorwaarden die gelden voor alle transacties met Earth Matters Shop (zie 1. Algemeen).

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht door Earth Matters Shop is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Earth Matters Shop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. Verbruiksartikelen waarvan de verpakking is geopend;

f. reserve-onderdelen;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf, workshops, trainingen en lezingen of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

8.4 Een retourzending kan alleen worden verricht volgens de door Earth Matters Shop in de website voorgeschreven methode.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Earth Matters Shop is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

9.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9.3 De verantwoordelijkheid voor de producten gaat op de Koper over op het moment van aflevering.

9.4 Earth Matters Shop is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Earth Matters Shop zijn gebleven terug te (laten) nemen.

10. Garantie

10.1 De door Earth Matters Shop geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland, dient Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

10.2 Op de door Earth Matters Shop geleverde producten houden wij ons aan de garantietermijn die de fabrikant van het product stelt voor gebruik binnen Nederland. De garantietermijn gaat in op de factuurdatum.

10.3 Voor producten die door de leveranciers op de website via Earth Matters Shop worden verkocht gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor de producten die door Earth Matters Shop worden geleverd. Voor garantieprocedures met betrekking producten van deze leveranciers vervult Earth Matters Shop gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

10.4 Koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk nadat het product geleverd is. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk middels het daarvoor bestemde formulier op de website van Earth Matters Shop aan Earth Matters Shop te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Earth Matters Shop in staat is adequaat te reageren. Koper dient Earth Matters Shop in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.5 Indien een gebrek niet binnen bekwame tijd wordt gemeld, dan komt Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.6 Garantie vervalt indien:

– zonder toestemming van Earth Matters Shop door of namens Koper wijzigingen in, of reparaties aan, het geleverde product zijn aangebracht;

– slijtage als normaal kan worden beschouwd;

– er sprake is van onzorgvuldige of onkundig gebruik van het product, waaronder wordt verstaan het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud en het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;

– het geleverd product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik;

– het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;

– het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;

– sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, enzovoort;

– de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

– Earth Matters Shop niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

10.7 Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en er is tijdig gereclameerd, dan zal Earth Matters Shop het gebrekkige product binnen een redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel, dan wel aan Koper een vervangende vergoeding voldoen. Indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is dan zal Earth Matters Shop Koper een schriftelijke kennisgeving sturen ter bevestiging van het gebrek en de met Koper gemaakte afspraak om het product te vervangen of zorgdragen voor herstel dan wel aan Koper een vervangende vergoeding voldoen. In geval van vervanging is Koper gehouden om het vervangen product aan Earth Matters Shop te retourneren en het eigendom daarover aan Earth Matters Shop te verschaffen, tenzij Earth Matters Shop anders aangeeft.

10.8 Kosten voor wijzigingen in, of reparaties aan, het geleverde product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Earth Matters Shop, komen niet voor rekening van Earth Matters Shop.

10.9 Indien de garantieaanvraag van Koper gegrond is en daarmee voldoet aan de vereisten uit deze algemene voorwaarden, dan zullen de aantoonbare kosten die gemaakt worden om deze aanvraag te behandelen voor rekening komen van Earth Matters Shop. Indien er door Koper kosten worden gemaakt in verband met deze garantieaanvraag dan moeten zij, voordat ze gemaakt worden, vooraf door Earth Matters Shop schriftelijk zijn goedgekeurd om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding door Earth Matters Shop.

10.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de aantoonbare kosten daardoor ontstaan, met inbegrip van gemaakte onderzoekskosten, voor rekening van Koper.

10.11 Garantie wordt slechts verleend, indien Koper kan aantonen dat het betreffende product geleverd is door Earth Matters Shop. Bijvoorbeeld door vertoon van de originele door Earth Matters Shop aan Koper afgegeven aankoopbon, of leveringsbon. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan Koper toekent.

11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Earth Matters Shop niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

12. Intellectuele eigendom

12.1 De Koper erkent uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen op de website alsmede op de geleverde producten van Earth Matters Shop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2 Het is Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Earth Matters Shop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf.

13. Persoonsgegevens & Privacy

13.1 Earth Matters Shop respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Earth Matters Shop gebruikt uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Earth Matters Shop deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van Koper. Earth Matters Shop zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Earth Matters Shop hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

13.2 Wanneer Earth Matters Shop gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 13.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

Earth Matters Shop gebruikt de van haar klanten verzamelde informatie om de volgende service te bieden:

– als Koper een bestelling plaatst, hebben we naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en Koper van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

– om het winkelen bij Earth Matters Shop zo gemakkelijk mogelijk maken, slaat Earth Matters Shop met Kopers toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kan Earth Matters Shop de website personaliseren en producten aanbevelen die mogelijk interessant vindt.

– met Kopers toestemming gebruikt Earth Matters Shop gegevens om Koper te informeren over de ontwikkelingen op de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als Koper hier niet langer prijs op stelt, kan Koper dat aan Earth Matters Shop laten weten door een e-mail te sturen naar info@orongo.nl.

14. Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Earth Matters Shop met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.

14.2 Earth Matters Shop is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische of anderszins) adviezen in welke uitingsvorm dan ook, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

14.3 Earth Matters Shop kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechtelijke regels voor haar risico komen. Earth Matters Shop is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

14.4 Indien Earth Matters Shop, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Earth Matters Shop is nimmer gehouden tot schadevergoeding die voortvloeit uit het gebruik of inname van het product van de producent. Earth Matters Shop is daarmee dan ook op geen enkele manier aansprakelijk als producent van het product.

14.5 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Earth Matters Shop komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Earth Matters Shop, behoudens opzet of grove schuld.

14.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Earth Matters Shop ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

14.7 De Koper is gehouden Earth Matters Shop te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Earth Matters Shop mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

15. Informatievoorziening

15.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Earth Matters Shop al dan niet elektronisch aan Koper aangeboden. Koper is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

15.2 Indien Koper de overeenkomst wenst te ontbinden of

vernietigen op grond van het feit dat Earth Matters Shop niet zou voldoen aan

wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend

binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

15.3 Eventuele onjuistheden van door Earth Matters Shop aan koper vermelde gegevens moeten direct door Koper aan Earth Matters Shop worden gemeld.

16. Geschillen

16.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Earth Matters Shop is gevestigd bevoegd, tenzij Earth Matters Shop voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

17. Diversen

Earth Matters Shop is statutair gevestigd te Harderwijk, en kantoorhoudende te:

Daltonstraat 42-44, 3846 BX in Harderwijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 73941360.

Het BTW-identificatienummer is NL859718104B01.

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Voorwaarden te zenden aan Earth Matters Shop, of naar het volgende e-mail adres: info@orongo.nl.