Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Earth Matters Shop met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 van de algemene voorwaarden geregelde garantie.

2. Earth Matters Shop is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische of anderszins) adviezen in welke uitingsvorm dan ook, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

3. Earth Matters Shop kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechtelijke regels voor haar risico komen. Earth Matters Shop is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

4. Indien Earth Matters Shop, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Earth Matters Shop is nimmer gehouden tot schadevergoeding die voortvloeit uit het gebruik of inname van het product van de producent. Earth Matters Shop is daarmee dan ook op geen enkele manier aansprakelijk als producent van het product.

5. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Earth Matters Shop komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Earth Matters Shop, behoudens opzet of grove schuld.

6. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Earth Matters Shop ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

7. De koper is gehouden Earth Matters Shop te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Earth Matters Shop mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.